Wynagrodzenia PLR

Szanowni Autorzy,
w związku z wprowadzeniem przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnienia m.in.:
– twórców utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim;
– tłumaczy na język polski utworówwyrażonych słowem powstałych w języku obcym i opublikowany w języku polskim oraz
– ich spadkobierców
do partycypowania w wynagrodzeniach z tzw. wypożyczeń bibliotecznych, możecie ubiegać się o wypłatę przysługujących Wam z tego tytułu środków.
Wynagrodzenie pokrywane jest ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a jego wysokość w danym roku określana jest proporcjonalnie do liczby wypożyczeń egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowi ono formę rekompensaty za to, że czytelnicy zamiast kupić publikację, wypożyczają ją z biblioteki.
Warunkiem otrzymywania wynagrodzenia jest złożenie Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców Copyright Polska, które wyznaczone zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podziału i wypłaty wynagrodzenia, oświadczenia o woli jego otrzymywania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia. W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie, skutek odniesie w repartycji dokonywanej w latach następnych. Raz złożone oświadczenie wywołuje skutki w danym roku oraz w latach następnych, do momentu jego cofnięcia.
Zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w rozporządzeniu z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia, oświadczenie zawierać powinno:
– imię i nazwisko twórcy albo twórców utworu wyrażonego słowem oraz pseudonim, jeżeli był używany w odniesieniu do danego utworu;
– imię i nazwisko tłumacza albo tłumaczy utworu wyrażonego słowem oraz pseudonim, jeżeli był używany w odniesieniu do danego utworu;
– tytuł utworu wyrażonego słowem;
– nazwę wydawcy utworu wyrażonego słowem;
– rok wydania utworu wyrażonego słowem;
– imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby składającego oświadczenie;
– wskazanie, czy składający oświadczenie jest twórcą, tłumaczem czy współtwórcą utworu, którego wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym a także, jeżeli istnieje wielu uprawnionych, wskazanie wielkości udziału uprawnionego składającego oświadczenie, ustalonego w oparciu o umowę zawartą z wydawcą wraz z jej kopią;
– dane niezbędne do zrealizowania płatności, w tym numer rachunku bankowego;
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie.
W przypadku oświadczenia składanego przez spadkobiercę, konieczne jest także dołączenie dokumentów potwierdzających przejście autorskich praw majątkowych do utworu w drodze dziedziczenia oraz wskazanie wysokości przysługującego udziału.