Członkostwo

Zgodnie z § 9 Statutu Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadająca udokumentowany dorobek naukowy lub techniczny,
  • posiadająca pisemną rekomendację dwóch Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również krajowe osoby prawne, w szczególności wydawcy, powierzające Stowarzyszeniu prawa do zbiorowego zarządzania w zakresie objętym jego zadaniami statutowymi. Osoby prawne wykonują bierne i czynne prawo wyborcze przez osobę wskazaną na piśmie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, działająca przez swego pełnomocnika, która przekazała na rzecz Stowarzyszenia darowiznę bądź zadeklarowała stałą składkę.

Prawa i obowiązki Członka określone są w rozdziale III Statutu Stowarzyszenia KOPIPOL zatytułowany „Członkowie, ich prawa i obowiązki”, który dostępny jest pod wskazanym linkiem: http://www.kopipol.pl/?p=91

Zapraszamy do pobrania pliku z deklaracją członkowską stąd

Zachęcamy do zapoznania się z treścią umowy o powierzenie praw dostępną tu, której podpisanie w znaczącym stopniu wzmocni ochronę służących Państwu autorskich praw majątkowych. Jednocześnie przyczyni się to do uczynienia skuteczniejszymi działań, jakie Stowarzyszenie podejmuje na rzecz ochrony praw autorskich.

Obowiązek wnoszenia składek członkowskich.

  • Wysokość rocznej składki członkowskiej Członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną określa uchwała nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i wynosi 30 złotych. Po przedstawieniu przez Członka, z co najmniej 5-letnim stażem w Stowarzyszeniu, dokumentu potwierdzającego pobór emerytury, wymiar składki wynosi 10 złotych.
  • Wysokość rocznej składki członkowskiej Członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego osobą prawną określa uchwała nr 7/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wynosi ona 100 złotych.