Repartycja Indywidualna – 2013 r.

WYPŁATY WYNAGRODZEŃ UPRAWNIONYM TWÓRCOM UTWORÓW
NAUKOWYCH
Z TYTUŁU OPŁAT ZAINKASOWANYCH
NA PODSTAWIE ART. 20 i 201
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM

Stowarzyszenie KOPIPOL z siedzibą w Kielcach uprzejmie zawiadamia Szanownych Twórców utworów naukowych i technicznych o dokonaniu podziału i przystąpieniu do wypłat należnych Twórcom tej kategorii utworów, zainkasowanych przez KOPIPOL w 2013 roku opłat reprograficznych od importerów oraz producentów urządzeń reprograficznych i czystych nośników, przeznaczonych do kopiowania tych utworów w ramach własnego użytku osobistego. Inkaso i podział tych opłat jest dokonywane na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (PrAut).

Wraz z opłatami reprograficznymi dokonywany jest podział wynagrodzeń twórców utworów naukowych i technicznych inkasowanych z tytułu zwielokrotniania w ramach dozwolonego użytku ich utworów przez przedsiębiorstwa sporządzające odpłatnie kopie tych utworów na zlecenie osób trzecich. Podstawę tego inkasa i repartycji stanowi art.  201 PrAut.

Na podstawie uchwały 3/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL wynagrodzenia przysługują twórcom utworów naukowych i technicznych, których utwory zostały opublikowane w 2013 roku w wydawnictwach:

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych, których udział w badaniach statystycznych przeprowadzonych w 2013 roku przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. w Krakowie wyniósł 1,2 lub więcej procent ogółu publikacji wszystkich wydawców.

Uprzejmie prosimy Szanownych Twórców, których utwory zostały opublikowane w 2013 roku w wymienionych w powyższej tabeli wydawnictwach o wypełnienie ankiety, która jest jednocześnie deklaracją potwierdzającą uprawnienia twórcy do otrzymania należnej za rok 2013 części opłat reprograficznych, z tytułu art. 20 i 201PrAut. Na podstawie tego dokumentu będą udzielane szczegółowe informacje oraz dokonywane wypłaty należnych kwot

Wzór deklaracji wraz z wykazami opublikowanych utworów naukowych dla 2013 roku są dostępne do pobrania poniżej, w formatach plików PDF:

Wzór deklaracji Załącznik dla roku 2013

Prosimy o wypełnienie deklaracji wraz z załącznikiem i przesłanie obu dokumentów drogą pocztową na adres Stowarzyszenia KOPIPOL.

UWAGA. Celem ułatwienia procedury wypłaty należności z repartycji indywidualnej uprawnieni autorzy mogą zwracać się telefonicznie lub e-mailowo do pracowników Stowarzyszenia o wygenerowanie i przesłanie na adres poczty elektronicznej deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie/współautorstwie utworu.

Informacje udzielane są drogą e-mailową pod adresem: repartycja@kopipol.pl lub telefoniczną pod numerem: 41 341 54 39

WDROŻENIE REPARTYCJI INDYWIDUALNEJ ZA 2013 ROK