2015

Sprawozdawczość 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL  za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Wykaz załączników:

  1. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w  Kielcach,
  2. Uchwała nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
  3. Schemat struktury organizacyjnej,
  4. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy, której przedmiotem jest powierzenie praw dot. zbiorowego zarządzania,
  5. Wykaz umów międzynarodowych,
  6. Kopia wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń,
  7. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z bibliotekami,
  8. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z ośrodkami informacji i dokumentacji,
  9. Zasady repartycji,
  10. Regulaminy Funduszy,
  11. Wykaz uchwał dot. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Sprawozdanie finansowe

  1. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2016 roku, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015 rok wraz z załącznikami,
  2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz raport /uzupełniający opinię/ z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2015 roku Stowarzyszenia.