Importerzy – Informacje ogólne

Na mocy art. 20 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.), na producentach i importerach:

  1. urządzeń reprograficznych – kserokopiarek, skanerów, drukarek i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, oraz
  2. czystych nośników (papier formatu A3 i A4) związanych z urządzeniami reprograficznymi,

ciąży obowiązek wnoszenia, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

Na mocy § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105 poz. 991 ze zm.), organizacją upoważnioną do poboru opłaty na rzecz twórców jest Stowarzyszenie Kopipol.

Media o opłacie: