Punkty ksero – Informacje ogólne

Na mocy art. 201 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.), na posiadaczach urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, ciąży obowiązek uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

Na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz.U. Nr 132 poz. 1232), organizacją upoważnioną do poboru opłaty na rzecz twórców jest Stowarzyszenie Kopipol.

Media o opłacie: