Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 2

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4-letni okres kadencji i składa się z czterech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 4

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników Biura pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5

1. Obsługę Komisji Rewizyjnej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia Biuro Zarządu.
2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

§ 6

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie.

§ 7

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.
2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

§ 8

1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 9

Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 10

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia

§ 11

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego Komisji.
3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 12

1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz.

§ 13

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebra-nie Członków.