Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu

§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia
i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu. 2. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, i w zależności od po-trzeb organizowane mogą być w różnych miejscowościach na terenie kraju.

§ 2

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzenia-mi Walnego Zebrania Członków. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
– realizacja zasad zbiorowego zarządzanie prawami autorskimi do dzieł naukowych i technicznych, w tym przyjmowanie tych dzieł pod ochronę, licencjonowanie i inkasowanie należnych wynagrodzeń oraz opłat przewidzianych w ustawie, podział i wypłata wynagrodzeń oraz ochrona praw osobistych i pokrewnych twórców dzieł naukowych i technicznych,
– realizacja zasad i form działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczania i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł naukowych i technicznych ustalonych przez Walne Zebranie,
– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej w ramach za-twierdzonego przez Walne Zebranie budżetu,
– przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
– zwoływanie Walnego Zebrania
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Zarząd zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu repartycji i wypłat środków z opłat inkasowanych przez Stowarzyszenie od importerów i producentów urządzeń reprograficznych działa jako Sąd Konkursowy.

§ 3

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z 4-6 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie – o ile wybrano więcej niż 4 osoby.
3. Przewodniczącego oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu o więcej niż jedną osobę, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie właściwym dla wyborów Zarządu. W razie zmniejszenia się stanu Zarządu o jedną osobę Zarząd może dokooptować jednorazowo jedną osobę – nie od-nosi się to do przewodniczącego.
7. Praca Zarządu opiera się na działalności nieetatowej.

§ 4

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub zlecać od-płatnie wykonywanie konkretnych czynności lub udzielać pełnomocnictw.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz w sprawach finansowych skarbnika a w sprawach nie mających charakteru finansowego -sekretarza.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego lub in-nego członka Zarządu bądź upoważnionego do tego pracownika biura.
3. Zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia zaciągane są w trybie ustalonym w ust.1.

§ 6

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz.

§ 7

1. Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona z grona Zarządu.
2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji, przewodniczący Sądu Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Sądu oraz goście zaproszeni przez przewodniczącego Stowarzyszenia.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia.

§ 8

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdów, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań. Koszty te winny być rozliczane według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 9

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W przypadku, gdy głosowanie nie jest rozstrzygające, decyduje głos przewodniczącego Zarządu a pod jego nieobecność głos przewodniczącego zebrania.
3. W przypadkach konieczności pilnego podjęcia decyzji w okresie między posiedzeniami Za-rządu, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą ustalenia korespondencyjnego.
4. Głosowanie może mieć charakter korespondencyjny (fax) lub telefoniczny o ile w zebraniu bierze udział trzech członków Zarządu i uchwała o takim głosowaniu została przyjęta.

§ 10

1. Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego pod jego nieobecność lub na jego zlecenie oraz zajmuje się sprawami ochrony praw osobistych i pokrewnych autorów dzieł naukowych i technicznych.
3. Sekretarz Zarządu organizuje pracę Zarządu związaną z realizacją zadań, prowadzi korespondencję w sprawach wymagających stanowiska Zarządu oraz prowadzi dokumentację Zarządu.
4. Skarbnik odpowiada za stronę merytoryczną spraw finansowych Stowarzyszenie oraz prowadzenie gospodarki finansowej w ramach przyjętych przez walne Zebranie Członków kosztów inkasa, planu pracy, planu zamierzeń finansowo-księgowych.
5. Członkowie Zarządu wykonują zadania zlecone przez Zarząd oraz wynikające ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu oraz obowiązujących regulaminów.
6. Członkowie Zarządu przewodniczą komisjom przygotowującym materiały i opracowania dla Zarządu, a mianowicie Komisji Organizacyjnej i Komisji Konkursowej.
7. Ryczałty dla członków Zarządu stanowiące formę zwrotu kosztów działalności wykonywa-nej osobiście, ustala Walne Zebranie.

§ 11

1. W przypadku gdy interesy Stowarzyszenia pozostają w kolizji z interesami członka Zarządu, osoba ta powinna wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka Zarządu do wymogu określonego w ust.1, Za-rząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka z udziału w posiedzeniu Zarządu lub jego części w punkcie jego dotyczącym.
3. Sprawy konfliktowe członków Zarządu rozpatruje Sąd Koleżeński. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego można odwołać się do Walnego Zebrania Członków.

§ 12

Zarząd może ustanawiać pełnomocników do realizacji swych zadań statutowych.

§ 13

Zarząd otwiera konta bankowe i przechowuje na nich środki pieniężne Stowarzyszenia.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu, bądź innymi przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

§ 15

1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 7 grudnia 1997 i wchodzi w życie z chwilą uzyskania kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.