Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH
I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
Kielce 2016

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną.

§1¹.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie KOPIPOL”. 

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz są Kielce.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia może być wykonywane na podstawie umowy

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i wywieszać szyldy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 6.

 1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, zwielokrotniania i rozpowszechniania, a także działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczenia i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł naukowych i technicznych.
 2. Zarządzanie prawami autorskimi obejmuje w szczególności:

1) udzielanie licencji,
2) inkasowanie wynagrodzeń,
3) podział wynagrodzeń,
4) inkasowanie i podział opłat od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
5) inkasowanie i podział opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (art. 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
6) inkasowanie i podział innych wynagrodzeń i opłat (art. 30 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§ 7.

Stowarzyszenie zarządza także prawami autorskimi osób w nim nie zrzeszonych, w zakresie wyżej ustalonym, działając na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub jako negotiorum gestor.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9.

1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być twórcy dzieł naukowych i technicznych spełniający łącznie następujące warunki:
1)posiadający obywatelstwo polskie,
2)posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
3)posiadający udokumentowany dorobek naukowy lub techniczny,
4)posiadający pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia.
2.Członkami Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.
3. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być również krajowe osoby prawne, w szczególności wydawcy, powierzające stowarzyszeniu prawa do zbiorowego zarządzania w zakresie objętym jego zadaniami statutowymi. Osoby prawne wykonują bierne i czynne prawo wyborcze przez osobę wskazaną na piśmie.

§ 10.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2/ uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
3/ uczestniczenia w zebraniach, zjazdach naukowych, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1/ przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ dbanie o dobro Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach
3/ regularnie opłacanie składek członkowskich.

§ 13.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, rozwoju przemysłu oraz nauki.

§ 14.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, działająca przez swego pełnomocnika, która przekazała na rzecz Stowarzyszenia darowiznę bądź zadeklarowała stałą składkę.
Członków wspierających przyjmuje Walne Zebranie.

§ 15.

Członkowie wspierający mają prawo do:
1/ korzystania z doświadczeń Stowarzyszenia
2/ brania udziału lub delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy w ich organizowaniu
3/ uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 16.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z powodu:
a. śmierci
b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
c. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, zalegania z opłatą składek członkowskich lub naruszania postanowień Statutu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17.

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński
2.Kadencja władz Stowarzyszenia wskazanych w ust. 1 pkt 2 – 4 trwa 4 lata.

§ 18.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni.
2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
– z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni
– z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. wybór przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
2. przyjmowanie i rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4. uchwalanie rocznych planów pracy,
5. podejmowanie uchwał wynikających ze statutowego zakresu działania Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,
7. uchwalanie zmian Statutu,
8. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
6. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku

§ 19.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego oraz 3 – 5 członków, którzy wybierają ze swego grona 1 – 2 wiceprzewodniczących i skarbnika, kierujących bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
1¹.Przewodniczący pełni funkcję dyrektora biur Stowarzyszenia.
1².Skarbnik pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i współpracy.
2. Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej raz na kwartał.
3. Uchwały są ważne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu oraz przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
4. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu o jedną osobę, Zarząd może raz w jednej kadencji dokooptować jedną osobę, nie dotyczy to przewodniczącego. W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu o przewodniczącego, do czasu dokonania wyboru Władz Stowarzyszenia na nową kadencję, obowiązki przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku, gdy jest ich dwóch, wiceprzewodniczący wyznaczony przez Zarząd.

§ 20

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja zasad zbiorowego zarządzanie prawami autorskimi do dzieł naukowych i technicznych, w tym przyjmowanie tych dzieł pod ochronę, licencjonowanie i inkasowanie należnych wynagrodzeń oraz opłat przewidzianych w ustawie, podział i wypłata wynagrodzeń,
2) podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczania i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł naukowych i technicznych ustalonych przez Walne Zebranie,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej w ramach zatwierdzonego przez Walne Zebranie budżetu,
4) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
5) zwoływanie Walnego Zebrania,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. 

§ 21.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem powołanym do sprawdzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 3 członków.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej o jedną osobę, Komisja Rewizyjna może raz w jednej kadencji dokooptować jedną osobę.

§ 22.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
– wykonywanie kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, co najmniej raz w roku,
– dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
– składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
– wysuwanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
2. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności kontrolne w pełnym składzie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23.

Sąd jest organem powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania sporów wynikłych w związku z działalnością Stowarzyszenia.

§ 24.

Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego oraz z 3 członków. Wyboru członków oraz przewodniczącego dokonuje się oddzielnie. 

§ 24¹.

1. Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należą sprawy wynikające z naruszenia Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osób wyznaczonych przez przewodniczącego. W II instancji sprawy rozpoznawane są przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
3. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa jego regulamin, uchwalony przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. 

Rozdział V.

Majątek Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Funduszem zasadniczym Stowarzyszenia jest fundusz statutowy, tworzony na mocy  przepisów prawa i zasad określonych Statutem, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.
 2. Fundusz statutowy tworzą przychody uzyskane z tytułu:
  1) składek członkowskich,
  2) dochodów z własnej działalności statutowej,
  3) dotacji i subwencji,
  4) darowizn, spadków i ofiarności publicznej
 3. Środkami Funduszu statutowego dysponuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 26.

1. Środki Funduszu statutowego mogą być przeznaczone w szczególności na finansowanie:
1) zakupów nieruchomości, rzeczy ruchomych, wartości prawnych i niematerialnych na potrzeby działalności statutowej,
2) działań mających na celu wspieranie inicjatyw twórczych o charakterze naukowym.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwałą upoważnić Zarząd do dysponowania określoną kwotą środków Funduszu statutowego na potrzeby finansowania działań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 27.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. 

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego lub skarbnika, zaś
w przypadku czynności prawnych o skutkach finansowych przez przewodniczącego oraz skarbnika.

Rozdział VI.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 29.

1. Zmiana statutu do swej ważności wymaga uprzedniego zawiadomienia członków Stowarzyszenia o proponowanych zmianach w sposób przewidziany w § 18 ust. 1 statutu oraz uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia.
3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

 

pobierz w formacie PDF