Współpraca Międzynarodowa

W dobie postępujących procesów integracyjnych oraz dynamicznego rozwoju nowych technik przekazu i upowszechniania informacji szczególnego znaczenia nabierają działania na rzecz zabezpieczenia praw twórców i wydawców, prowadzone w ścisłej współpracy z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami skupiającymi stowarzyszenia podobne do naszego. Wzajemne kontakty służą wymianie doświadczeń i koordynowaniu wspólnych akcji na rzecz lepszej ochrony własności intelektualnej.

W dziedzinie współpracy międzynarodowej KOPIPOL ma do odnotowania znaczące osiągnięcia. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w corocznych, walnych zgromadzeniach (AGM) organizacji zrzeszonych w międzynarodowej federacji zajmującej się ochroną praw w zakresie reprodukcji (IFRRO), a także w spotkaniach Europejskiej Grupy IFRRO oraz w forum poświęconemu opłatom od urządzeń reprograficznych (Equipment Levy Forum – ELF. Podczas tych spotkań prezentowane były osiągnięcia i zamierzenia KOPIPOL-u, a także trudności na jakie napotyka Stowarzyszenie.

Nawiązane w czasie zagranicznych wizyt przedstawicieli KOPIPOL-u kontakty zaowocowały zawarciem dwunastu dwustronnych umów o współpracy z organizacjami europejskimi: VG Wort (Niemcy), COPY-DAN (Dania), KOPIOSTO (Finlandia), ProLitteris (Szwajcaria), Literar Mechana (Austria), OSDEL (Grecja), Stichting Reprorecht (Holandia), DILIA (Czechy), LITA (Słowacja), C.F.C. (Francja), Cedro (Hiszpania), Kopinor (Norwegia). Wszystkie, oprócz ostatniej, są to umowy typu B. Umowy te skutkują przyrostem środków, o których przeznaczeniu decyduje KOPIPOL.

Osiągnięcia KOPIPOL-u w dziedzinie współpracy międzynarodowej zaowocowały wizytami, jakie złożyli w Polsce na zaproszenie naszego Stowarzyszenia: John-Willy Rudolph, przewodniczący szczycącego się największą skutecznością norweskiego Kopinoru, Stephanie Faulkner, sekretarz generalny IFRRO oraz Paul Greenwood, odpowiedzialny w VG Wort za kontakty międzynarodowe, były sekretarz generalny IFRRO. Wszyscy goście z dużym uznaniem wypowiadali się o osiągnięciach KOPIPOL-u.