Rachunki bankowe

Stowarzyszenie KOPIPOL dysponuje następującymi numerami rachunków bankowych, właściwych dla:

  • opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia reprograficzne oraz papier A3 i A4) – art. 20 PrAut oraz opłat od ośrodków informacji lub dokumentacji – art. 30 PrAut

 55 1240 4416 1111 0000 4950 6769

  • opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 201 PrAut

 40 1240 4416 1111 0000 4965 7777

  • pozostałych opłat (inne niż wymienione powyżej)

33 1240 4416 1111 0000 4961 2604

Wszystkie wyżej wymienione rachunki bankowe prowadzone są przez Bank PeKaO S.A. oddział w Kielcach.

W celu prawidłowego zaewidencjonowania wpłacanych opłat uprzejmie prosimy o umieszczanie w tytule opłaty okresu za jaki ona jest wnoszona oraz nazwy i numeru NIP firmy wnoszącej opłatę, np: Firma Xeruś, NIP: 585-209-72-38, opłata za IV kw. 2013r.,